Privacyverklaring

Onder den Peerenboom, gevestigd aan Benedeneind Zuidzijde 251, 3405 CJ Benschop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door Onder den Peerenboom worden verwerkt en voor welke doeleinden dit noodzakelijk is. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG stellen.

 

Versie – 20 november 2020

 

Contactinformatie

Onder den Peerenboom
Femke Berns
Benedeneind Zuidzijde 251
3405 CJ Benschop
Tel.: +31653783939
Email: info@onderdenpeerenboom.nl
Website: www.onderdenpeerenboom.nl
KvK: 302691820000

 

Femke Berns is de Functionaris Gegevensbescherming van Onder den Peerenboom en zij is te bereiken via femke@onderdenpeerenboom.nl 

 

1 Persoonsgegevens die wij verwerken 

Onder den Peerenboom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer en bank
 • Identificatiegegevens paspoort of identiteitskaart
 • In sommige gevallen allergieën

2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onderdenpeerenboom.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Onder den Peerenboom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het bevestigen van uw boeking bij Onder den peerenboom;
 • Het nachtregister (noodzakelijk voor het geval er zich een calamiteit voordoet en voor de toeristenbelasting);
 • Onder den Peerenboom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Het bijhouden van een digitaal gastenboek

4 Geautomatiseerde besluitvorming 

Onder den Peerenboom neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Onder den Peerenboom) tussen zit.

5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben. Het bewaren van de gegevens is noodzakelijk wanneer deze nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Wanneer de wet echter een andere verplichte bewaartermijn noemt, zullen uw gegevens worden bewaard zolang de wet dit vordert.

6 Delen van persoonsgegevens met derden 

Onder den Peerenboom verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer noodzakelijk zijn. Dit doen wij door een overeenkomst te sluiten met de betreffende partner.

7 Links naar externe websites

Op onze website zijn een aantal links naar websites van andere organisaties en ondernemingen te vinden. Onder den Peerenboom kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Wij raden u aan het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

8 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Onder den Peerenboom gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

9 Google Analytics

Wij werken met Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

10 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Onder den Peerenboom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@onderdenpeerenboom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Onder den Peerenboom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

11 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Onder den Peerenboom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@onderdenpeerenboom.nl 

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl